Wykaz zamówień publicznych


Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 3.275.800,00 zł

08‑09‑2021 10:57:31
 1. Opis przedmiotu zamówienia: udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 3.275.800,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                    
 2. KOD CPV - 66113000-5.
 3. Okres kredytowania: od dnia podpisania umowy  do 31.12.2030 roku.
 4. Uruchomienie kredytu nastąpi w transzach na rachunek podstawowy Gminy Warta:
  1. 2  transze w wysokości 1.000.000,00 zł,
  2. 2 transza w wysokości 500.000,00 zł,
  3. 1 transza w wysokości 275.800,00 zł
 5. Przekazanie transz nastąpi na podstawie zapotrzebowania złożonego przez Kredytobiorcę na 3 dni robocze przed uruchomieniem transzy. Ostateczny termin wypłaty kredytu 28.12.2021 roku.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykorzystania części kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
 7. Spłata kapitału i odsetek w okresach miesięcznych Karencja w spłacie kapitału do 31.01.2024 roku. Dla spłat rat odsetkowych nie przewidujemy karencji.
 8. Szczegółowy terminarz spłat kredytu został zawarty w harmonogramie płatności kredytu (załącznik nr 2 do SWZ). W przypadku gdy termin spłaty kapitału i odsetek przypadnie na dzień ustawowo wolny od pracy, zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy     następujący po wyznaczonej dacie spłaty.
 9. Oprocentowanie kredytu: zmienne, obliczone dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego
  i okresu karencji w oparciu o stawkę - WIBOR 1 M dla depozytów jednomiesięcznych wyliczonych jako średnia arytmetyczna wszystkich notowań poprzedniego miesiąca, za który naliczane jest oprocentowanie powiększoną lub pomniejszoną o marżę banku, stałą w okresie kredytowania (obowiązywania umowy). Okresem rozliczeniowym jest miesiąc.
 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo spłaty kapitału przed upływem okresu kredytowania jak również możliwość spłaty kapitału w ratach i terminach innych niż określone w załączniku nr 7 do SWZ z zastrzeżeniem nieprzekraczalności okresu kredytowania bez dodatkowych kosztów.
 11. Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco.
 12. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Warta

24‑08‑2021 14:49:47
 1. Opis przedmiotu zamówienia: Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Warta wskazanych w opisie zamówienia w tym odpadów zebranych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zagospodarowanie:
  1. Niesegregowane  (zmieszane) odpady komunalne o kodzie 20 03 01 w ilości ok. 400 ton.
  2. Segregowanych odpadów komunalnych z podziałem na następujące frakcje w szacunkowej ilości:
   1. opakowania z papieru i tektury o kodzie 15 01 01 w ilości ok. 0,4 tony;
   2. opakowania z tworzyw sztucznych o kodzie 15 01 02 w ilości ok. 5,8 tony;
   3. zmieszane odpady opakowaniowe o kodzie 15 01 06 w ilości ok. 60 ton;
   4. szkło o kodzie 17 02 02 w ilości ok. 55 ton;
   5. tworzywa sztuczne o kodzie 17 02 03 w ilości ok. 5 ton;
   6. papier i tektura o kodzie 20 01 01 w ilości ok. 4 tony;
   7. inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny o kodzie 20 01 99 w ilości ok. 130 ton. 
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Budowa drogi gminnej Rożdżały – Józefka

18‑06‑2021 15:20:59
 1. Przedmiot zamówienia: Budowa drogi gminnej Rożdżały – Józefka o długości 2,2 km, szerokości jezdni 5 m.
 2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
  1. Roboty pomiarowe;
  2. Roboty ziemne;
  3. Wykonanie podbudowy;
  4. Wykonanie nawierzchni jezdni;
  5. Utwardzenie poboczy;
  6. Wykonanie odwodnienia;
  7. Ustawienie nowych znaków drogowych;
  8. Obsianie skarp;Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 10 do SWZ – Dokumentacja Techniczna, STWiORB, Przedmiary.
 4. Wykonawca  na koszt własny sporządzi inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.
 5. Wymagany okres gwarancji 36 miesięcy.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Postepowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Przebudowa ul Szymańskiego w Warcie oraz drogi wewnętrznej Duszniki - Piaski

11‑06‑2021 14:07:05
.
 1. Przedmiot zamówienia: Przebudowa ulicy Szymańskiego (114519E) w Warcie od km 0+000 do km 0+601,46 o długości 601 mb. oraz drogi wewnętrznej Duszniki – Piaski od km 0+000 do km 0+542 o długości 542 mb.
 2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
  1. Roboty pomiarowe;
  2. Roboty rozbiórkowe;
  3. Roboty ziemne;
  4. Wykonanie podbudowy;
  5. Wykonanie nawierzchni jezdni;
  6. Wykonanie zjazdów i chodników;
  7. Odwodnienie;
  8. Pobocza;
  9. Wykonanie kanalizacji deszczowej;
  10. Ustawienie znaków drogowych;
  11. Wykonanie oznakowania poziomego
  12. Zieleń;
  13. Wykonanie dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 10 do SWZ – Dokumentacja Techniczna, STWiORB, Kosztorysy.
 4. Wymagany okres gwarancji 36 miesięcy.
Dokumenty:
Plik pdf Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
11‑06‑2021 14:19:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
150KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf SWZ ulica Szymańskiego i droga Duszniki -Piaski.pdf
11‑06‑2021 14:19:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
240KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty.docx
11‑06‑2021 14:19:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
45KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1.docx
11‑06‑2021 14:19:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
39KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik nr 3 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx
11‑06‑2021 14:19:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
37KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik nr 4 do SWZ - Oswiadczenie o przynależności.docx
11‑06‑2021 14:19:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
37KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz robót.docx
11‑06‑2021 14:19:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
38KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik nr 6 do SWZ - Wykaz osób.docx
11‑06‑2021 14:19:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
37KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik nr 7 do SWZ - Wykaz narzędzi.docx
11‑06‑2021 14:19:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
15KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załączniki nr 8 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx
11‑06‑2021 14:19:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
22KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załacznik nr 9 Wzór umowy i karta gwarancyjna.pdf
11‑06‑2021 14:19:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
164KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załacznik nr 10 do SWZ - Dokumentacja techniczna ulica Szymańskiego.pdf
11‑06‑2021 14:19:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
9,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 10 do SWZ - Dokumentacja techniczna droga Duszniki -Piaski.pdf
11‑06‑2021 14:19:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
13,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 10 do SWZ - STWiORB ulica Szymańskiego.pdf
11‑06‑2021 14:19:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 10 do SWZ - STWIORB droga Duszniki-Piaski.pdf
11‑06‑2021 14:19:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 10 do SWZ - kosztorys ulica Szymańskiego.pdf
11‑06‑2021 14:19:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
52KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 10 do SWZ - kosztorysy droga Duszniki-Piaski.pdf
11‑06‑2021 14:19:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
96KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
24‑06‑2021 09:41:44
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
69KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wyjaśnienia treści SWZ.pdf
24‑06‑2021 09:41:44
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
97KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II.pdf
29‑06‑2021 10:51:11
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
68KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wyjaśnienia treści SWZ II.pdf
29‑06‑2021 10:51:11
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
97KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.pdf
06‑07‑2021 09:28:02
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
569KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja z otwarcia ofert.pdf
06‑07‑2021 14:22:02
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
105KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (5).pdf
23‑07‑2021 13:02:47
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
127KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf
10‑08‑2021 13:40:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
94KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Remonty dróg na terenie Gminy Warta

10‑06‑2021 09:35:06
 1. Przedmiot zamówienia: Remonty dróg na terenie Gminy Warta.
 2. Przedmiot zamówienia obejmuje:         
  1. Remont drogi w miejscowości Zadąbrowie Rudunek (dz. nr ewidencyjny 182);
  2. Remont drogi w miejscowości Raczków (dz. nr ewidencyjny 31);
  3. Remont drogi w miejscowości Jeziorsko (dz. nr ewidencyjny 837, 852, 859);
  4. Remont drogi w miejscowości Mikołajewice (dz. nr ewidencyjny 258, 355, 356);
  5. Remont drogi w miejscowości Głaniszew (dz. nr ewidencyjny 140/1);
  6. Remont drogi w miejscowości Gać Warcka (dz. nr ewidencyjny 10/1);
  7. Remont drogi w miejscowości Cielce (dz. nr ewidencyjny 257/1);
  8. Remont drogi w miejscowości Piotrowice (dz. nr ewidencyjny 161);
 3. Roboty budowlane obejmują m.in.: roboty pomiarowe, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, skrapianie nawierzchni drogowej, wykonanie nawierzchni jezdni, frezowanie.
 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 10 do SWZ – Dokumentacja Techniczna, Kosztorysy.
 5. Wymagany okres gwarancji 36 miesięcy.
Dokumenty:
Plik pdf Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
10‑06‑2021 09:42:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
150KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf SWZ remonty dróg.pdf
10‑06‑2021 09:42:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
229KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty.docx
10‑06‑2021 09:42:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
47KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik nr 3 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx
10‑06‑2021 09:42:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
37KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik nr 4 do SWZ - Oswiadczenie o przynależności.docx
10‑06‑2021 09:42:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
38KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz robót.docx
10‑06‑2021 09:42:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
38KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik nr 6 do SWZ - Wykaz osób.docx
10‑06‑2021 09:42:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
37KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik nr 7 do SWZ - Wykaz narzędzi.docx
10‑06‑2021 09:42:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
15KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załączniki nr 8 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx
10‑06‑2021 09:42:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
22KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załacznik nr 9 Wzór umowy i karta gwarancyjna.pdf
10‑06‑2021 09:42:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
159KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załacznik nr 10 do SWZ - Dokumentacja techniczna.pdf
10‑06‑2021 09:42:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
13,9MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 10 do SWZ - Kosztorysy.pdf
10‑06‑2021 09:42:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,9MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Poprawiny kosztorys remont droga Piotrowice.pdf
16‑06‑2021 12:05:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
271KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Poprawiony kosztorys remont droga Głaniszew.pdf
16‑06‑2021 12:05:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
271KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wyjaśnienia treści SIWZ_868113.pdf
16‑06‑2021 12:15:31
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
96KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
21‑06‑2021 15:15:35
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
100KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wyjaśnienia treści SWZ II.pdf
21‑06‑2021 15:15:35
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
128KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Poprawione kosztorysy wszystkich dróg stanowiacych przedmiot zamówienia.pdf
21‑06‑2021 15:15:35
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zmiana treści SWZ.pdf
28‑06‑2021 14:44:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
97KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Poprawiony kosztorys - remont drogi w miejscowosci Mikołajewice.pdf
28‑06‑2021 14:44:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
363KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.pdf
30‑06‑2021 08:48:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
104KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja z otwarcia ofert.pdf
30‑06‑2021 13:53:08
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
104KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
13‑07‑2021 13:04:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
124KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf
27‑07‑2021 09:07:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
60KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Wykaz zamówień publicznych

24‑05‑2021 09:47:42
       
         
         
         
         
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Tomasz Jachowicz
email: tomasz.jachowicz@gimwarta.pl tel.:438287115 fax: krzysztof.kona
, w dniu:  24‑05‑2021 09:16:07
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert
email: robert@gimwarta.pl
, w dniu:  24‑05‑2021 09:16:07
Data ostatniej aktualizacji:
08‑09‑2021 11:02:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie