Wykaz zamówień publicznych


Dostawa oleju napędowego i benzyny 95 Pb do napędu samochodów, ciągników i innego sprzętu posiadanego przez ZGKiM w Warcie

24‑11‑2021 11:30:52
 1. Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywna dostawa oleju napędowego i benzyny 95 Pb do       napędu samochodów, ciągników i innego sprzętu posiadanego przez ZGKiM w Warcie.
 2. Przedmiot zamówienia obejmuje obsługę bezgotówkową w transakcji zakupu paliwa do pojazdów samochodowych, maszyn i urządzeń Zamawiającego w stacjach położonych nie więcej niż 11 km. od siedziby Zamawiającego.
 3. Tankowanie odbywać się będzie bezpośrednio do pojazdów Zamawiającego.
 4. Rodzaje i przewidywane zapotrzebowanie na paliwo objęte zamówieniem:

Olej Napędowy                                                                                  80 000 l

Benzyna bezołowiowa 95 (Pb95)                                                        3 000 l

 1. Podane powyżej ilości odnoszące się do poszczególnych paliw, których dotyczy przedmiot zamówienia są ilościami szacunkowymi, w związku z powyższym Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone ilościowo dostawy.
 2. Dostawy odbywać się będą poprzez sukcesywne tankowanie do pojazdów i maszyn oraz kanistrów.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zakup oleju napędowego i benzyny do samochodów strażackich, samochodów służbowych i innego sprzętu

23‑11‑2021 13:07:29
 1. Zakup oleju napędowego i benzyny do samochodów strażackich, samochodów służbowych i innego sprzętu.
 2. Przedmiotem zamówienia obejmuje zakup i obsługę bezgotówkową w transakcji zakupu paliwa do samochodów i innego sprzętu w stacjach położonych nie dalej niż 11 km. od siedziby Zamawiającego.
 3. Przewidywane zapotrzebowanie na paliwo objęte zamówieniem:
  1. Olej napędowy 6 700 litrów,
  2. Benzyna bezołowiowa 95 (Pb95) 4 800 litrów
 4. Podane powyżej ilości odnoszące się do poszczególnych paliw, których dotyczy przedmiot zamówienia są ilościami szacunkowymi, dlatego Wykonawca jest zobowiązany do zwiększenia lub zmniejszenia dostawy.
 5. Dostawy odbywać się będą poprzez sukcesywne tankowanie bezpośrednio do pojazdów oraz kanistrów.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Warta w latach 2022 – 2024

09‑11‑2021 12:58:39
 1. Opis przedmiotu zamówienia: Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Warta w latach 2022 - 2024.
 2.  Przedmiot zamówienia składa się z czynności konserwacyjno-eksploatacyjnych wymaganych z ogólnie obowiązujących przepisów w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji oświetlenia drogowego, a w szczególności:
  1. oględzin tras obwodów oświetleniowych napowietrznych, stanu widocznych części przewodów /głównie ich połączeń/, stanu czystości opraw źródeł światła, stanu ubytków źródeł światła, poziomu hałasu i drgań źródeł światła oraz ich urządzeń – raz w roku,
  2. oględzin kontrolnych stanu świecenia źródeł światła - raz w roku,
  3. napraw nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku oględzin planowych i kontrolnych oraz zgłoszeń o uszkodzeniach i nieprawidłowościach w działaniu źródeł światła, opraw, układów zasilania i sterowania, dławików, kondensatorów bezpieczników oraz wymiany (montaż) uszkodzonych lamp zgodnie z potwierdzonym wykazem wymienionych i zainstalowanych urządzeń i materiałów,
  4. przeglądów planowych tablic oświetleniowych i przekaźnikowo - sterujących, obejmujące sprawdzenie stanu technicznego tablic, połączeń prądowych i działania urządzeń zmierzchowych, włączników, zegarów sterujących wraz z regulacją tych urządzeń - raz w roku,
  5. usuwanie awarii oświetlenia drogowego polegającej na:
   1. nie załączeniu się, nie wyłączeniu się oświetlenia,  bądź załączaniu i wyłączaniu się oświetlenia w niewłaściwych okresach będą usuwane niezwłocznie w (nie później niż w określonym w umowie czasie reakcji na zgłoszenie awarii przez Zamawiającego),
   2. nie załączeniu się pojedynczych lamp będzie usuwane w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty zgłoszenia przez Urząd Miejski w Warcie,
  6. wykonanie badań skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, oporności izolacji, uziomów ochronnych – raz w roku,
  7. przestawianie zegara z czasu zimowego na letni i letniego na zimowy, dwa razy do roku nie później niż 24 godziny od zmiany czasu.
 3. Wszystkie prace konserwacyjno–eksploatacyjne powinny być wykonywane w uzgodnieniu z Urzędem Miejskim w Warcie oraz potwierdzone przez zainteresowanych sołtysów. Potwierdzenie dotyczy zakresu wykonanych prac z wykazem zużytych urządzeń i materiałów.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Warta, podległych obiektów i infrastruktury oraz jednostek gminnych.

05‑11‑2021 12:15:09
 1. Przedmiotem zmówienia jest dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Warta, podległych obiektów i infrastruktury oraz jednostek gminnych.
 2. Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się ma na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.04.1997r. Prawo energetyczne, zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy w szczególności Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 04.05.2007r. w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (Taryfie OSD), Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) oraz ogólnie obowiązujących przepisach prawnych
 3. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania na dzień rozpoczęcia świadczenia usługi kompleksowej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, do którego sieci przyłączone są obiekty Zamawiającego, umożliwiającej świadczenie usługi kompleksowej dla obiektów objętych niniejszym zamówieniem.
 4. Wykaz i charakterystykę obiektów w Gminie Warta zawiera załącznik nr 7 do SWZ
 5. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej dla poszczególnych grup taryfowych w obiektach Zamawiającego w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wynosi 1 121 890 kWh załącznik nr 7 do SWZ.
 6. Przewiduje się możliwość zwiększenia punktów poboru. Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Warta w 2022 roku

03‑11‑2021 11:29:47
 1. Opis przedmiotu zamówienia: Odbiór odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych z pojemników ogólnodostępnych przeznaczonych do selektywnej zbiórki oraz działek letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe położonych w granicach administracyjnych Gminy Warta.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 10 do SWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – SOPZ oraz załącznik nr 11 do SWZ – Szczegółowy opis wymagań dotyczących wyposażenia pojazdów, pojemników oraz rejestracji zdarzeń.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Warta

29‑10‑2021 14:23:53
 1. Przedmiot zamówienia: Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Warta. Ilość instalacji 10.
 2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
  1. Opracowania wielobranżowego projektu technicznego budowlano-wykonawczego zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym.
  2. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich uzgodnień, opinii, decyzji, warunków technicznych, zgłoszeń niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej i realizacji prac budowlanych wynikających z obowiązujących przepisów.
  3. Uzyskanie mapy do celów projektowych/ uzyskanie map do celów lokalizacyjnych.
  4. Uzyskanie pozwolenia na budowę/ zgłoszenia zamiaru wykonania robót.
  5. Występowanie w imieniu inwestora we wszystkich sprawach związanych z wykonaniem prac oraz sprawach formalnych wymaganych przez dostawcę energii elektrycznej.
  6. Wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową.
  7. Na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia składa się dokumentacja techniczna, stanowiąca załącznik nr 11 do SWZ, obejmująca program funkcjonalno-użytkowy oraz załącznik nr 12 do SWZ audyt efektywności energetycznej.
  8. Wymagany okres gwarancji na roboty budowlane minimum 60 miesięcy. Na panele fotowoltaiczne zgodnie z zapisami PFU.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Warta

26‑10‑2021 13:24:45
 1. Opis przedmiotu zamówienia: Odbiór odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych z pojemników ogólnodostępnych przeznaczonych do selektywnej zbiórki oraz działek letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe położonych w granicach administracyjnych Gminy Warta.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 10 do SWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – SOPZ oraz załącznik nr 11 do SWZ – Szczegółowy opis wymagań dotyczących wyposażenia pojazdów, pojemników oraz rejestracji zdarzeń.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 3.275.800,00 zł

08‑09‑2021 10:57:31
 1. Opis przedmiotu zamówienia: udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 3.275.800,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                    
 2. KOD CPV - 66113000-5.
 3. Okres kredytowania: od dnia podpisania umowy  do 31.12.2030 roku.
 4. Uruchomienie kredytu nastąpi w transzach na rachunek podstawowy Gminy Warta:
  1. 2  transze w wysokości 1.000.000,00 zł,
  2. 2 transza w wysokości 500.000,00 zł,
  3. 1 transza w wysokości 275.800,00 zł
 5. Przekazanie transz nastąpi na podstawie zapotrzebowania złożonego przez Kredytobiorcę na 3 dni robocze przed uruchomieniem transzy. Ostateczny termin wypłaty kredytu 28.12.2021 roku.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykorzystania części kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
 7. Spłata kapitału i odsetek w okresach miesięcznych Karencja w spłacie kapitału do 31.01.2024 roku. Dla spłat rat odsetkowych nie przewidujemy karencji.
 8. Szczegółowy terminarz spłat kredytu został zawarty w harmonogramie płatności kredytu (załącznik nr 2 do SWZ). W przypadku gdy termin spłaty kapitału i odsetek przypadnie na dzień ustawowo wolny od pracy, zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy     następujący po wyznaczonej dacie spłaty.
 9. Oprocentowanie kredytu: zmienne, obliczone dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego
  i okresu karencji w oparciu o stawkę - WIBOR 1 M dla depozytów jednomiesięcznych wyliczonych jako średnia arytmetyczna wszystkich notowań poprzedniego miesiąca, za który naliczane jest oprocentowanie powiększoną lub pomniejszoną o marżę banku, stałą w okresie kredytowania (obowiązywania umowy). Okresem rozliczeniowym jest miesiąc.
 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo spłaty kapitału przed upływem okresu kredytowania jak również możliwość spłaty kapitału w ratach i terminach innych niż określone w załączniku nr 7 do SWZ z zastrzeżeniem nieprzekraczalności okresu kredytowania bez dodatkowych kosztów.
 11. Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco.
 12. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Warta

24‑08‑2021 14:49:47
 1. Opis przedmiotu zamówienia: Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Warta wskazanych w opisie zamówienia w tym odpadów zebranych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zagospodarowanie:
  1. Niesegregowane  (zmieszane) odpady komunalne o kodzie 20 03 01 w ilości ok. 400 ton.
  2. Segregowanych odpadów komunalnych z podziałem na następujące frakcje w szacunkowej ilości:
   1. opakowania z papieru i tektury o kodzie 15 01 01 w ilości ok. 0,4 tony;
   2. opakowania z tworzyw sztucznych o kodzie 15 01 02 w ilości ok. 5,8 tony;
   3. zmieszane odpady opakowaniowe o kodzie 15 01 06 w ilości ok. 60 ton;
   4. szkło o kodzie 17 02 02 w ilości ok. 55 ton;
   5. tworzywa sztuczne o kodzie 17 02 03 w ilości ok. 5 ton;
   6. papier i tektura o kodzie 20 01 01 w ilości ok. 4 tony;
   7. inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny o kodzie 20 01 99 w ilości ok. 130 ton. 
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Budowa drogi gminnej Rożdżały – Józefka

18‑06‑2021 15:20:59
 1. Przedmiot zamówienia: Budowa drogi gminnej Rożdżały – Józefka o długości 2,2 km, szerokości jezdni 5 m.
 2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
  1. Roboty pomiarowe;
  2. Roboty ziemne;
  3. Wykonanie podbudowy;
  4. Wykonanie nawierzchni jezdni;
  5. Utwardzenie poboczy;
  6. Wykonanie odwodnienia;
  7. Ustawienie nowych znaków drogowych;
  8. Obsianie skarp;Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 10 do SWZ – Dokumentacja Techniczna, STWiORB, Przedmiary.
 4. Wykonawca  na koszt własny sporządzi inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.
 5. Wymagany okres gwarancji 36 miesięcy.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 13 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Tomasz Jachowicz
email: tomasz.jachowicz@gimwarta.pl tel.:438287115 fax: krzysztof.kona
, w dniu:  24‑05‑2021 09:16:07
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert
email: robert@gimwarta.pl
, w dniu:  24‑05‑2021 09:16:07
Data ostatniej aktualizacji:
24‑11‑2021 11:32:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie